ขอเชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการ ตีพิมพ์ลง “วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร” ฉบับปฐมฤกษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์
 
ด้วยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำ “วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร” ฉบับปฐมฤกษ์ จึงขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งบทความวิจัย/วิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร” ฉบับปฐมฤกษ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
สาขาที่เปิดรับประกอบด้วย สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนท์ มัลติมีเดีย และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.02-665-3777 หรือ 02-665-3888 ต่อ 6815 , 6817
ขอบคุณค่ะ
S__19382274