ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม

เรียน บุคลากรทุกท่าน

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ ได้แก่

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
(สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
(สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทำไมอาจารย์มหาวิทยาลัยจึงต้องทำวิจัย และการขอสิทธิบัตร
บุคลากรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  สำนักวิจัยและนวัตกรรม