ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ” ครั้งที่ 12

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ” ครั้งที่ 12
The 12th Benjamitra Network, National and International Academic Conference
หัวข้อ “ความท้าทายในการศึกษาทางสาธารณสุขยุคใหม่เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพสาธารณสุขแบบมืออาชีพ”
(Challenges in the New Era of Public Health Education to Develop Health Professionals)
=========================
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี โดยการนำเสนอแบบออนไลน์
(Oral Presentation-Online) ผ่าน Application Google Meet
=========================
กลุ่มสาขาที่เปิดรับ:
1. สังคมศาสตร์
2. มนุษยศาสตร์
3. บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
5. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
6. วิศวกรรมศาสตร์
=========================
ติดต่อสอบถาม:
สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
หมายเลขโทรศัพท์: 02-432-6101-5 ต่อ 1220
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 086-375-2731
หมายเลขโทรสาร: 02-432-6107
เว็บไซต์ : http://benjamitra.rpu.ac.th/
E-mail: bjm12@rpu.ac.th