บุคลากรสำนักวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ครั้งที่ 5/2560

เครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30- 12.00 น. ณ ห้องลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการนี้มีบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน คือ อ.จุฑามาศ ชูจินดาS__67952642